Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Αίτημα για προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας και συντονισμού των δράσεων


ΠΡΟΣ:
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.


Αίτημα
για προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας
και συντονισμού των δράσεων

Μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Π.Ο.Θ.Α. στις 24/10/2016 για κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της κινητοποίησης με μορφή Γενικής Απεργίας, καλούμε  τη Διοίκηση της ΓΣΕΕ να συνεδριάσει άμεσα και να αποφασίσει 24ωρη Γενική Απεργία για την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα και με τη πρόταση της ΑΔΕΔΥ για παλλαϊκή κινητοποίηση την ημέρα αυτή, με σκοπό την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιδιώξεων των δανειστών και την πιθανή συγκατάθεση της κυβέρνησης.
Όπως γνωρίζετε συνάδελφοι ο  κόσμος  της εργασίας δεν μπορεί να υποστεί καμιά επιπλέον συνέπεια από άλλη μια «ηρωική» διαπραγμάτευση της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις. Είτε αυτές αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις, είτε στον κατώτατο μισθό ή τον υποκατώτατο και πολύ περισσότερο στις ομαδικές απολύσεις και στο απεργιακό δικαίωμα.
Διεκδικούμε:
·        Την επαναφορά του βασικού μισθού στα 751 ευρώ, την κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων (κήρυξη υποχρεωτικότητας, επαναφορά της ευνοϊκότερης ρύθμισης, της μετενέγειας,  κτλ). Επαναφορά του θεσμού των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
·        Την επαναφορά των συντάξεων, των ορίων συνταξιοδότησης και των επιδομάτων.
·        Την προστασία των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας.
·        Καμία νέα φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥΔευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/10/2016 Πρόσκληση Υποβολής βιογραφικού σημειώματος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών που θα συμμετάσχουν στην ομάδα έργου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, 10677, Αθήνα
Τηλ: +30 210 52 28 770
Fax: +30 210 52 28 730Ημερομηνία: 24/10/2016

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  24/10/2016
Πρόσκληση Υποβολής βιογραφικού σημειώματος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών που θα συμμετάσχουν στην ομάδα έργου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Έχοντας υπόψη:
1)     Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:3384/936/Α2-27.6.2016, κωδικό πρόσκλησης 024 και Α/Α ΟΠΣ 1511, ΑΔΑ:ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και   Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».
2)     Το από 24/10/2016 πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών που θα συμμετάσχουν στην ομάδα έργου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης της ομάδας έργου που θα αναλάβει τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου καθ’ υπόδειξη της ΠΟΘΑ. Τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης, βάσει του ισχύοντος διαχειριστικού πλαισίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ακριβής ρόλος του κάθε στελέχους θα καθοριστεί μετά την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Σημειώνεται πως σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης τότε οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν διατηρούν καμία αξίωση έναντι της ΠΟΘΑ.
Κριτήρια επιλογής
Συναφή εμπειρία στο προς ανάθεση αντικείμενο και άλλων αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων
Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθεισών βιογραφικών, θα προκύψει πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης άρα και της συνεργασίας είναι δεκαπέντε (15) μήνες.
Αμοιβή
Η διαθέσιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα καθοριστεί με την απόφαση ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης της ΠΟΘΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ανακοίνωση το αργότερο μέχρι  3/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Π.Ο.Θ.Α. στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καταθέτοντάς το στην έδρα στην έδρα της Π.Ο.Θ.Α. στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677 ή αποστέλλοντας το ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία Courier στην ως άνω διεύθυνση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής προσφοράς με υπηρεσία courier, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεριμνήσει η παραλαβή του βιογραφικού να γίνει έως την ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων στην ως άνω διεύθυνση.

Βιογραφικά που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, είναι εκπρόθεσμα και δεν αξιολογούνται.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ο.Θ.Α.  στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677, στο potha1965.blogspot.com  και στην σελίδα του face book της Ομοσπονδίας.

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Θ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την από 14/10/2016 προσωρινή διαταγή του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από προσφυγή της Ομοσπονδίας μας, της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. και του πρωτοβάθμιου σωματείου μέλους μας Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. -ΟΤ, δικαιωθήκαμε με προσωρινή διαταγή που παγώνει την διαδικασία «προσλήψεων» με συμβάσεις  έργου που υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας  στην ΕΡΤ. 
Υποχρεώνεται λοιπόν η ΕΡΤ Α.Ε. να παραλείψει να συνεχίσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία ανάθεσης που κίνησε με την από 28.9.2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος και  δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1323/22.9.2016 απόφασης αυτής.
Και υποχρεώνει προσωρινά την ΕΡΤ Α.Ε. να παραλείψει να καταρτίσει κάθε είδους σύμβαση με φυσικό πρόσωπο, για την απασχόληση αυτού στην ΕΡΤ, δυνάμει της ως άνω διαδικασίας, καθώς και να εκτελέσει τυχόν καταρτισθείσα ή καταρτισθησόμενη σύμβαση.
Καλούμε την διοίκηση της ΕΡΤ να σεβαστεί την απόφαση της δικαιοσύνης και να προσλάβει τους εργαζόμενους που χρειάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και το Σωματείο μέλος της ΕΤΕΚΤ- ΟΤ είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και να διασφαλίσουμε την κανονικότητα έναντι της περαιτέρω  ελαστικοποίησης της εργασίας, για την αποκατάσταση υγιών εργασιακών σχέσεων μέσω των συλλογικών συμβάσεων και την άρση της αδιαφάνειας στο χώρο του τηλεοπτικού τοπίου.
Καλούμε τέλος τα εποπτεύοντα Υπουργεία Εργασίας  και Επικρατείας, να επιβάλουν την νομιμότητα και να σταματήσουν την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 6 Οκτώβρη 2016 δικαιώθηκαν από το Εργατοδικείο οι συνάδελφοι διοικητικοί υπάλληλοι του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.), φορέα μέσω του οποίου λειτουργεί η «Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής». Οι συνάδελφοι, που επί μήνες είχαν παραμείνει απλήρωτοι, μετά την προβολή των νόμιμων αξιώσεών τους για τα δεδουλευμένα τους, υπέστησαν μια πρωτοφανή δίωξη από πλευράς του Οργανισμού και της τότε Διοίκησής του, που δεν δίστασε ακόμη και να τους απολύσει χωρίς αποζημίωση, έχοντας ασκήσει προηγουμένως ψευδομηνύσεις εναντίον τους.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η απόλυση των συναδέλφων εργαζομένων της Καμεράτα είναι παράνομη και υποχρεώνει τον Οργανισμό να αποδέχεται στο εξής την εργασία τους. Επιδικάζει στους εργαζομένους τα δεδουλευμένα τους, μισθούς υπερημερίας, ακόμη και χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη Μ.Ε.Ο.Ε,  που προσχηματικά άσκησε εναντίον τους μηνύσεις και τους απέλυσε χωρίς να τηρήσει τις στοιχειώδεις νόμιμες υποχρεώσεις του απέναντί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ότι οφείλει στους εργαζομένους και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος του Μ.Ε.Ο.Ε. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεόδωρος Στάθης, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία άσκησης των μηνύσεων με στόχο την κατασυκοφάντηση των εργαζομένων.
Κατά του Μ.Ε.Ο.Ε. έχουν εκδοθεί πρόσφατα και άλλες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την καταβολή δεδουλευμένων και υπολοίπων αποζημιώσεων σε άλλους εργαζομένους του (μουσικούς).
Μετά από την πανηγυρική δικαίωση των συναδέλφων, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της υλοποίησης των δικαστικών αποφάσεων. Οι συνάδελφοι, που έχουν επί χρόνια ταλαιπωρηθεί λόγω της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, πρέπει τώρα να πάρουν τα δεδουλευμένα τους και να γυρίσουν στη δουλειά τους.
Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού, αρμόδιο σύμφωνα με το Καταστατικό του Μ.Ε.Ο.Ε. για τον διορισμό Διοίκησης σε αυτόν, να δώσει άμεσα λύση στο χρονίζον πρόβλημα της αδιαφανούς λειτουργίας της Καμεράτα, που αυτή τη στιγμή, παρότι δεν διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο (παραιτήθηκε το τελευταίο πριν από τη λήξη της θητείας του), εξακολουθεί να αναπτύσσει δραστηριότητα δίνοντας συναυλίες, συνάπτοντας συμβάσεις με άλλους φορείς, ακόμη και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φεστιβάλ Αθηνών κ.ά.).
Πρέπει άμεσα να διοριστεί Διοίκηση στον Μ.Ε.Ο.Ε. για να επιλύσει όλα τα εκκρεμή και επιτακτικά θέματα των εργαζομένων και να ελεγχθεί τώρα πλήρως με ποιον τρόπο εξακολουθεί η Καμεράτα να δίνει συναυλίες με απλήρωτους μουσικούς, για τους οποίους δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, πώς συνάπτονται συμβάσεις συνεργασιών με άλλους οργανισμούς αφού δεν υπάρχει Δ.Σ. και εντέλει πώς είναι δυνατό φορείς που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού να συμμετέχουν σε παράνομες δράσεις.
Το ίδιο το Υπουργείο, αν και έχει επανειλημμένως ενημερωθεί για τα ζητήματα αυτά από τους εργαζομένους, κωφεύει και ανέχεται τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων διεκδικώντας την δικαίωση τους, πέραν όμως αυτού είμαστε αποφασισμένοι να κινήσουμε κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για την άρση της αδιαφάνειας στο χώρο του Πολιτισμού και για την αποκατάσταση υγιών εργασιακών σχέσεων. Η απροκάλυπτα αντεργατική στάση του εργοδότη καταδικάστηκε από το δικαστήριο.
Είναι η σειρά της Πολιτείας να πάρει θέση, να επιβάλει τη νομιμότητα και να χτυπήσει την συρρίκνωση και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.